Letní balíček
záznamů webinářů

6 dvouhodinových webinářů
Praktické spojení kariérových teorií a školní praxe
Zkušenosti praktikujících poradců a metodiků
Praktické aktivity ke každému tématu
Prezentace ke každému webináři
Doplňující materiály (pracovní listy, testy, publikace)
Odkazy na ověřené v praxi pomůcky a informační zdroje
Dostup k záznamům po dobu 1 roku
pro výchovné a kariérové poradce, vyučující volbu povolání, třídní učitelé a vedení škol
Tato nabídka již skončila. Máte-li zájem o letní balíček, kontaktujte mne prosím prostřednictvím chatbotu na této stránce
Distanční výuka a online prostředí, ve kterém jsme se všichni ocitli díky pandemii, přinesly mnoho náročných okamžiků, ale zároveň otevřely široké možnosti online vzdělávání, usnadnily přístup k mnoha užitečným informacím, tématům a lektorům. Od prosince 2020 do června 2021 na našich webinářích jsme se setkaly s téměř 150 pedagogy ze základních a středních škol, kteří mají na starosti kariérové poradenství a/nebo výuku předmětu Volba povolání. Přesto ne každá kolegyně nebo kolega měl(a) čas a sílu zúčastnit se všech webinářů, o které měl(a) zájem.

Proto jsme se rozhodly zpřístupnit záznamy všech 6 témat včetně nezkracených prezentací, s kterými můžete dále pracovat, a dalších materiálů a zdrojů, které jsme poskytovaly účastníkům živých webinářů.

Každý webinář je zaměřen na konkrétní metody kariérového poradenství s praktickými příklady a postupy. Webináře jsou určeny pro všechny zájemce o kariérové poradenství, pro školní kariérové poradce, ale také například pro třídní učitelé nebo pedagogy volného času.

Témata webinářů

pro popis a obsah klikněte na jednotlivé rozbalovací položky
1. Jak pojmenovat talenty žáků. Mapování kompetencí - základ pro výběr povolání a plánování profesního rozvoje. Ukázky zážitkových metod
záznam 120 min.
prezentace 22 str. (pdf)
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová


Při výběru povolání a odborného vzdělání se děti a rodiče často soustřeďují na povolání, a profese, kvalitu škol, perspektivy pracovního uplatnění a maturity. Tyto faktory bychom rozhodně neměli podceňovat. Přesto v současné době, kdy se díky technologiím náplň jednotlivých pracovních pozic může velmi rychle měnit, hlavní pozornost při výběru budoucího profesního směru potřebujeme soustřeďovat na kompetence. Kompetence, které žák má již dnes, který získá odborným vzděláním a které potřebuje rozvíjet mimo školu, aby jeho nebo její vstup na trh práce byl hladký a profesní rozvoj kromě hmotných statků přinášel uspokojení a motivoval se rozvíjet dál.

Na tomto webináři se dozvíte:
 • co jsou to kompetence a jak souvisí se silnými stránkami a výběrem povolání,
 • jaké druhy kompetencí rozlišujeme a k čemu to rozdělení slouží,
 • společně se zamyslíme nad tím, jaké kompetence můžeme rozvíjet u dětí ve škole, abychom podpořili jejich schopnost řídit si svoji profesní cestu uvědoměle po celý život,
 • jak můžeme zjišťovat, pojmenovávat kompetence u žáků,
 • jaké pomůcky, metody a aktivity jsou pro to vhodné,
 • jak toto všechno spojovat s výběrem budoucího povolání,
 • k čemu slouží Portfolio žáků, kdy ho zakládat, co by mohlo obsahovat a proč je užitečné.
2. Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu. Kariérní kotvy E. Sheina pro teenagery
záznam 120 min.
prezentace 37 str. (pdf)
dotazník kariérních kotev E. Sheina adaptovaný pro teenagery
kniha Vance Peavy, Sociodynamické poradenství (pdf)
Lektorka: Ing. Kateřina Málková


"Nač to všechno potřebuji?", řekne si v duchu teenager v hodinách volby povolání.

Thomas Diener, švýcarský psycholog a kariérový poradce, tvůrce přístupu Navigace při hledání povolání, který má velký vliv na rozvoj prostředí kariérového poradenství v České a Slovenské republikách, doporučuje začít práci s mládeží zkoumáním tématu hodnot. Téma hodnot je velmi aktuální pro současné teenagery, pro které už dnes je důležitá jak seberealizace, tak i životní rovnováha a finanční zabezpečení.

Na webináři budeme pracovat s teorií motivace McClellanda. V praxi ji využijeme společně s kartami pracovních hodnot RegioAdvisor. Získáte velmi zajímavou týmovou aktivitu "Opuštěný ostrov", která žákům pomůže pochopit, co jsou to hodnoty, co je důležité pro každého z nich a jak jejich hodnoty ovlivňují důležitá rozhodnutí včetně volby povolání.

Seznámíte se také s další praktickou metodou "Kariérní kotvy" (Career Anchor) Edgara H. Sheina, která přímo souvisí s tématem pracovních hodnot. Společně se podíváme na to, jak lze tuto metodu využít prakticky v osobním a skupinovém poradenství. V průběhu semináře si určíte vlastní dominantní kariérní kotvu, naučíte se spojovat kariérní kotvy s odpovídajícími profesními a přenositelnými kompetencemi, dozvíte se, jak kariérní kotvy ovlivňují profesní výběr, který člověk může činit i nevědomě, a jak využít tento nástroj pro plánování vnější a vnitřní kariéry. Nabídnu Vám několik praktických aktivit, které jsou vhodné pro práci s mládeží.
3. Od kariérových teorií k praxi. Přehled aktivit a nástrojů v kariérovém vzdělávání a poradenství
záznam 120 min.
prezentace 44 str. (pdf)
kniha "Kariérový rozvoj a systémová teorie" (pdf)
Lektorka: Ing. Kateřina Málková


Kariérové teorie jsou na první pohled nevděčným tématem kariérového poradenství, které se mnoho začínajících kariérových poradců snaží vyhnout. Na tomto webináři Vás naučím používat kariérové teorie ve své poradenské a vzdělávací praxi produktivně a prakticky. A to nejen proto, že jejich znalost je nezbytnou součástí kvalifikační zkoušky "Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu", ale především proto, že:
 • nabízí systémový pohled na proces kariérové poradenství a vzdělávání a jeho cíle,
 • jasně definuje co kariérové poradenství je a co jím není,
 • popisují oblasti kariérového poradenství a typy kariérových informací, které kariérový poradce získává od klientů a s kterými musí umět pracovat,
 • pomáhají jasně určovat kariérní cíle při práci s žáky a klienty různých věkových skupin a v různých situacích,
 • nabízí praktické nástroje pro práci s žáky a klienty.

Na tomto webináři Vám přestavím hlavní skupiny kariérových teorií a jejich zástupce společně s praktickými aktivitami, které z nich vyplývají a které jsou vhodné pro práci s mládeží.
4. Osobní byznys model (Lean Canvas) v kariérovém poradenství mládeže
záznam 120 min.
prezentace 33 str. (pdf)
šablona Lean Canvas (pdf)
Lektorka: Ing. Kateřina Málková


Mnoho žáků základních škol a jejich rodičů při výběru vhodného oboru dávají přednost těm lépe placeným. Problém spočívá v tom, že výše dosažené mzdy nebo příjmů z podnikání souvisí s vybraným oborem jen částečně. Finanční úspěšnost člověka mnohem více ovlivňují takové faktory, jako vztah k oboru a hloubka odbornosti, schopnost gramotně plánovat svoji kariéru a cílevědomí, uvědomění si hodnoty vlastních schopností a kompetencí, měkké návyky - schopnost týmové spolupráce, sebeprezentace aj.

Na tomto webináři Vás seznámím s velmi populárním, jednoduchým, pro teenagery atraktivním a zároveň velmi účinným nástrojem plánování kariéry Personal Lean Canvas (Osobní byznys model pro kariéru), který navrhli Timothy Clark a Alexander Osterwalder.

Společně projdeme cestu od uvědomění si svých vlastností a schopností, mapování kompetencí, vytvoření své skupiny podpory, uvědomění si hodnoty vykonávané práce a jejich výsledků pro potenciální zaměstnavatele, spolupracovníky nebo zákazníky v různých oborech a povoláních a nakonec po pochopení své vlastní motivace a očekávaného "zisku" (nejen finančního) v případě volby toho či onoho povolání.

Získáte námět na komplexní aktivitu "James Bond", kterou budete moci využít v online a offline výuce jak v celku, tak i její jednotlivé části.
5. Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro školní kariérové poradce
záznam 120 min.
prezentace 45 str. (pdf)
aktivita "Povolání budoucnosti", pracovní list
Lektorka: Ing. Kateřina Málková


Na příkladu situace konkrétního deváťáka se podíváme na důležitou část procesu kariérového poradenství – na orientaci v preferovaných oborách a školách a utvoření si předběžných představ o tom, kam ho může nasměrovat jejich studium. Využijeme informací, které poskytují populární portály práce a katalogy škol. Pro utvoření realističtější představy o možnostech uplatnění na trhu práce je doplníme o další podstatné podmínky, dozvíme se například, kde hledat informace o výši platu, a také se pokusíme nahlédnout do budoucnosti oborů. První část uzavřeme asociativním cvičením, které pomůže rozšířit představy o možnostech uplatnění získaných návyků.

Druhou část webináře budeme věnovat trhu práce jako makroekonomickému pojmu v kontextu kariérového vzdělávání. Podíváme se na to, co nám mohou prozradit pracovní portály, dotkneme se tématu strategie hledání práce, kriticky zhodnotíme novinové titulky popisující současnou situaci na trhu práce. Soustředíme se na 4 dlouhodobé trendy, které ovlivní každý obor, přístup k práci a také přístup ke vzdělání. Získané znalosti propojíme v námět pro projekt, na kterém žáci mohou spolupracovat v týmech, anebo individuálně.
6. Spolupráce kariérového poradce s rodiči. Rady a zkušenosti z praxe
záznam 120 min.
prezentace 30 str. (pdf)
Lektorka: Mgr. Petra Šnepfebergová


Základním kamenem pro úspěšnou volbu povolání je podpora, kterou žákovi poskytuje jeho rodina. Spolupráce s rodiči je také specifikem kariérového poradenství poskytovaného žákům základních škol. Na střední škole účast rodičů v kariérním rozhodování studentů rovněž není zanedbatelná.

Školní kariérový poradce ve své poradenské praxi potřebuje získat důvěru nejen žáků, ale také rodičů, umět s nimi navázat konstruktivní dialog, vědět, jaké informace poskytnout a jak, jak reagovat na různé nestandardní situace.

Na tomto webináři
 • podrobněji rozebereme vliv rodiny jako sociálního faktoru na volbu žáků,
 • podíváme se na to, jakou roli obvykle hraje každý z rodičů,
 • pomocí praktické aktivity si uvědomíme rozdíly ve vnímání a hodnotách u různých generací. Tuto aktivitu budete moci využít pro společný workshop s rodiči a dětmi,
 • řekneme si, jak jednají různé typy rodičů a jak k nim přistupovat,
 • seznámíte se s publikací "Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání",
 • získáte řadu nápadů, jak spolupráce rodičů a školy může pomoci rozvíjet systém kariérového poradenství a podpořit žáky v jejich rozvoji a profesní volbě.
Letní balíček pro kariérové poradce
6 dvouhodinových webinářů v záznamu,
prezentace a odkazy na ověřené pomůcky a zdroje,
systémový pohled na školní kariérové poradenství a vzdělávání
1800
3300

Lektorky

Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová
kariérová poradkyně na ZŠ Smíškova, Tišnov
lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce, autorka kurátorka online kurzu "Správná střední", autorka pracovního sešitu pro žáky 8. - 9. tříd základních škol "8 mýtů o volbě budoucího povolní. Reloaded" a metodické příručky o školní kariérové poradce, mentorka a kouč začínajících podnikatelů v poradenství, podnikatelka s praxí o roku 1998
Lektorka: Ing. Kateřina Málková
zakladatelka projektu Smartee, výběr střední školy
oborná expertka iKAP JMK II v JCMM, držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018 za systémové zavedení kariérového poradenství na Gymnáziu Tišnov, spoluautorka publikace Průvodce rodiče. Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání, lektorka vzdělávacích programů pro kariérové poradce, pedagog s více jak 20letou praxí

Zpětná vazba účastnic

kariérová poradkyně
Dobrý den paní Málková, chci vám poděkovat za velmi dobře udělané webináře. Vaše energie, kterou do své práce vkládáte je obdivuhodná. Budu ráda, když mě s dalšími tématy opět oslovíte a budu se moct zúčastnit vašich dalších webinářů. Přeji krásné dny.
Mgr. Eva Cablíková
kariérová poradkyně ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567
kariérová poradkyně
Dobrý den, také děkuji a hodnotím velikou spoustu informací a nepřetržitý projev. Každý den učím on-line a po každé hodině mě bolí v krku, ale vy jste byla úžasná a překvapovala mě frekvence slov. Já jsem také rychlík a toto tempo mi vyhovovalo a neměla jsem ani chvilku, abych se nudila. Super, děkuji
Mgr. Martina Arltová
kariérová poradkyně 4. Základní škola Kolín
kariérová poradkyně
Aktivity jsou výborně využitelné pro moje žáky. Velmi mě zaujalo využití např. rodokmenu nebo pořadu Gejzír ve výuce, určitě zahrnu do svých hodin. Taktéž využití vlastních fotek z mobilu je velmi zajímavé a věřím, že žáky zaujme.
Mgr. Michaela Janošťáková
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ a MŠ Bohdalov
o webináři "Mapování kompetencí" Mgr. Petry Šnepfenbergové
kariérová poradkyně
Líbila se mi prezentace "Orientace na trhu práce". Pohled na volbu profesní orientace z širšího úhlu pohledu. Jako užitečné shledávám informace o tom, jak pracovat s žáky, tipy na aktivity a také různé praktické odkazy.
Mgr. Vladimíra Knytlová
kariérová poradkyně ZŠ Brno, Slovanské nám. 2
o webináři "Orientace na trhu práce" Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Největší přínos vidím v tom, že snad budu moci trochu žákům pomoci poznat sami sebe, aby se správně rozhodli při výběru povolání. Vysvětlit jim, že nikdy neví, co kdy kde budou potřebovat. Líbily se mi všechny aktivity a náměty na práci s dětmi (je těžké vybrat)- např. osobní byznys model, využívání těch kartiček k různým aktivitám, aktivita opuštěný ostrov apod.
Mgr. Radka Lukavská
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Kamenné Žehrovice
o webináři "Osobní Lean Canvas" Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Praktické ukázky možností využití ve školství, adaptace na současné podmínky na trhu práce a celkové pojetí kariérního poradenství v dnešním světě, Váš empatický a profesionální přístup ke všem zúčastněným a propracovaný systém. Zážitkovost i v tomto předmětu a možnost sebepoznávání žáků, hledání vlastní hodnoty a cesty... na trhu práce.
Mgr. Romana Sklenářová
kariérová poradkyně ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 4
o sérii webinářů Ing. Kateřiny Málkové
kariérová poradkyně
Získala jsem pěkný pohled na toto téma, lektorka mluví z praxe, takže i řada praktických příkladů. Zaujala mne práce s kartami, videem. Inspirovaly mne i portfolia.
Mgr. Ivana Lněničková
výchovná a kariérová poradkyně ZŠ Čáslav, Sadová
o webináři "Mapování kompetencí" Mgr. Petry Šnepfenbergové
Letní balíček pro kariérové poradce
6 dvouhodinových webinářů v záznamu
prezentace a odkazy na ověřené pomůcky a zdroje
systémový pohled na školní kariérové poradenství a vzdělávání
1800
3300
Záznamy všech webinářů jsou uloženy v uzavřené členské sekci tohoto webu. Po odeslání objednávky a uhrazení faktury obdržíte zprávu s jednoduchou instrukcí a přihlašovacími údaji. Po přihlášení všechny záznamy najdete přehledně uspořádané. Pod každým videem jsou umístěny odkazy ke stažení prezentací, publikací a dotazníku k webináři "Kariérní kotvy E- Sheina". Přístup do členské zóny a ke všem webinářům budete mít na dobu 1 roku. Webináře můžete shlédnout postupně v tempu a v pořadí, které Vám vyhovuje. Můžete se vracet k jednotlivým pasážím tolikrát, kolikrát budete potřebovat. Budete-li mít jakékoli dotazy v průběhu, můžete využít chatbotu umístěného na každé stránce.
Jak získám přístup k záznamům?